AWS Lambda – Golang – Custom Runtime

AWS Lambda – Golang – Custom Runtime

Natywny runtime funkcji Lambda dla języka GO oparty jest o Amazon Linux 1, który „chyli się ku upadkowi„. ;-). Pociąga to za sobą między innymi brak możliwości korzystania z Lambda Extensions oraz uruchamianie kodu tylko w środowisku x86_64. Możemy zapomnieć o arm64, czyli procesorach Graviton. W przypadku innych języków większość natywnych środowisk uruchomieniowych została zmigrowana do Amazon Lunux 2, w przypadku Go jednak tak nie jest.

Jak, w łatwy sposób wykorzystać custom runtime dla funkcji Lambda napisanej w języku Go? Pokażę to w tym artykule.

Na początek

Tworzymy funkcję Lambda

Wykorzystamy tym razem Serverless Application Model. Uruchamiamy polecenie

sam init --runtime go1.x --name aws-lambda-go-runtime

wybieramy AWS Quick Start Templates oraz Hello World Example

i po chwili powinniśmy mieć utworzony template dla naszego projektu. Będzie w nim między innymi funkcja Lambda i API Gateway.

Resources:
 HelloWorldFunction:
  Type: AWS::Serverless::Function 
  Properties:
   CodeUri: hello-world/
   Handler: hello-world
   Runtime: provided.al2
   Architectures:
    - x86_64
   Events:
    CatchAll:
     Type: Api 
     Properties:
      Path: /hello
      Method: GET

Teraz możemy skompilować funkcję. W katalogu ze źródłami wykonujemy polecenie GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o hello-world main.go

Jeżeli mamy Dockera możemy lokalnie przetestować aplikację. Uruchamiamy nasze API za pomocą polecenia sam local start-api i powinniśmy móc się do niego połączyć curl http://localhost:3000/hello

Jeżeli wszystko zadziałało zrobimy teraz

Deployment do AWS

Jeżeli nie macie bucketa S3 przeznaczonego do tego celu, tworzymy go za pomocą polecenia aws s3 mb s3://lambda-runtime-deployments --region eu-central-1

Teraz możemy już spakować nasz kod za pomocą polecenia

sam package --template-file template.yaml --s3-bucket lambda-runtime-deployments --output-template-file packaged.yaml

i zdeployować go na naszym koncie AWS

sam deploy --template-file packaged.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM --stack-name lambda-go-runtime --region eu-central-1

Po chwili powinniśmy dostać między innymi adres naszego endpointa APIGateway

Spróbujmy więc go wywołać

Jak widać, wszystko zadziałało, spróbujmy więc wykorzystać

Lambda Custom Runtime

Na początek możemy spróbować ustawić ręcznie runtime na custom. W konsoli przestawiamy

na

Po wywołaniu funkcji dostaniemy jednak błąd mówiący o tym, że Lambda nie była w stanie znaleźć bootstrapa.

Bootstrap

Wykorzystanie customowego runtime pociąga za sobą konieczność podania do usługi logiki koniecznej do wywołania Lambdy. Logika ta musi być zawarta w pakiecie kodu wykonywalnego o nazwie bootstrap.

Na początek zmiany konfigurację środowiska uruchomieniowego w pliku template.yaml

HelloWorldFunction:
 Type: AWS::Serverless::Function 
 Properties:
  CodeUri: hello-world/
  Handler: hello-world
  Runtime: provided.al2
  Architectures:
   - x86_64
  Events:
   CatchAll:
    Type: Api 
    Properties:
     Path: /hello
     Method: GET

I skompilujmy jeszcze raz kod naszej funkcji zapisując wynik kompilacji w bliku o nazwie bootstrap

GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -o bootstrap ./...

Ponownie pakujemy i deployujemy funkcję

sam package --template-file template.yaml --s3-bucket lambda-runtime-deployments --output-template-file packaged.yaml
sam deploy --template-file packaged.yaml --capabilities CAPABILITY_IAM --stack-name lambda-go-runtime --region eu-central-1

Teraz runtime funkcji Lambda powinien być już ustawiony na custom

Robimy request do naszej funkcji poprzez APIGateway

Arm64

Kompilacja dla architektury Arm64 wymaga ponownie tylko zmiany w w pliku template.yaml

HelloWorldFunction:
 Type: AWS::Serverless::Function 
 Properties:
  CodeUri: hello-world/
  Handler: hello-world
  Runtime: provided.al2
  Architectures:
   - arm64
  Tracing: Active 
  Events:
   CatchAll:
    Type: Api 
    Properties:
     Path: /hello
     Method: GET

oraz ponownego przekompilowania kodu funkcji

GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -o bootstrap ./...

Po ponownym deploymencie powinniśmy mieć poniższą konfigurację dla naszej Lambdy

a wszystko powinno ciągle poprawnie działać.

 

Comments are closed.