AWS News – październik 2020

AWS News – październik 2020

Subiektywny przegląd ciekawych nowości AWS z października 2020.

Amazon S3 Object Ownership is available to enable bucket owners to automatically assume ownership of objects uploaded to their buckets

Domyślnie właścicielem pliku wrzuconego do bucketa S3 jest ten, kto ten plik uploadował. Czasami powoduje to problemy. Od teraz możemy tak ustawić bucket, żeby właścicielem wszystkich obiektów był właściciel bucketa.

Amazon EKS now supports configurable Kubernetes service IP address range

Można już w usłudze EKS wybrać zakres adresów, które będą wykorzystywane przy tworzeniu serwisów w Kubernetesie.

Pozwoli na to uniknięcie ewentualnych konfliktów przy peeringu pomiędzy różnymi sieciami.

 Amazon EventBridge announces support for Dead Letter Queues

EventBridge to taki serverlessowy event bus, który pozwala łączyć nasze aplikacje, usługi AWS czy też aplikacje SaaS, z których korzystamy. Możemy w różny sposób reagować na zdarzenia. Nie zawsze jednak taka reakcja się powiedzie. Od teraz takie „nieobsłużone” zdarzenia mogą lądować w Dead Letter Queue, które są normalnymi kolejkami w SQS.

Amazon EKS now supports Kubernetes version 1.18

AWS udostępnił w usłudze EKS Kubernetesa w wersji 1.18. Przed aktualizacją koniecznie przeczytaj to.

Announcing AWS Budgets Actions

Temat kosztów w chmurze jest ważny. Zawsze i zewsząd słychać narzekania, że nie można w AWS ustawić jakiegoś pułapu, powyżej którego AWS nas nie obciąży. Pisałem już nawet o tym. Teraz AWS udostępnił akcje, które możemy podpiąć pod planowane budżety. Taką akcją może być np. zmiana uprawnień. Można także automatycznie wyłączyć działające zasoby. Na razie tylko maszyny EC2 i bazy danych w RDS.

Announcing Amazon CloudFront Origin Shield

CloudFront od teraz będzie „gromadził” requesty z wszystkich regionów w jednym miejscu. Spowoduje to dodatkowe zmniejszenie liczby zapytań do naszej infrastruktury. Będzie mogła więc być mniejsza. I tańsza.

Amazon SNS introduces First-in-First-out (FIFO) topics with strict ordering and deduplication of messages

Kolejki FIFO w usłudze SQS mamy już od dłuższego czasu. Od teraz także Topic w SNS możemy zdefiniować jako First-in-First-Out. Często ważne jest aby wiadomości pomiędzy różnymi komponentami przesyłane były w odpowiedniej kolejności i nie były zduplikowane. FIFO ten problem załatwia.

Introducing the AWS Load Balancer Controller

ALB Ingress Controller to teraz AWS Load Balancer Controller. Ale zmian jest więcej, nie tylko nazwa się zmieniła. NLB może teraz kierować ruch na adresy IP, nie tylko na instancje. Może obsługiwać więc pody uruchomione na Fargate. Wcześniej każdy obiekt Ingress tworzył load balancer, teraz tak być nie musi. 

Doszedł także obiekt TargetGroupBinding. Pozwala on na korzystanie w EKS z istniejących load balancerów. Możemy więc nimi zarządzać całkowicie poza Kubernetesem i tylko z nich korzystać.

apiVersion: elbv2.k8s.aws/v1alpha1
kind: TargetGroupBinding
metadata:
  name: TargetGroupBindingName
spec:
  serviceRef:
    name: nasz-serwis 
    port: 80
  targetGroupARN: <ARN-TARGET-GRUPY>

AWS Fargate Spot for Amazon ECS is now supported in AWS CloudFormation

Można już tworzyć klastry ECS w modelu Fargate i Fargate Spot przy użyciu CloudFormation. Ale o tym już pisałem.

Comments are closed.