AWS News – maj 2021

AWS News – maj 2021

Subiektywny wybór najciekawszych (dla mnie) nowości w AWS, które pojawiły się w maju 2021.

Amazon CloudFront announces CloudFront Functions, a lightweight edge compute capability

Nowa usługa serverless uruchamiana at edge, czyli bliżej konsumenta naszych usług. Funkcje uruchamiane są na końcówkach usługi CloudFront.

W przeciwieństwie do Lambda@Edge, o których już pisałem, pozwalają na pracę tylko ze zdarzeniami Viewer Request oraz Viewer Response, ale często nie potrzebujemy niczego więcej, a są one szybsze i tańsze od Lambda@Edge.

Architectural diagram.

W chwili obecnej mogą być tworzone tylko w JavaScript, a maksymalny czas pracy takiej funkcji musi się zamknąć w 1 ms.

Introducing Incident Manager from AWS Systems Manager

Nowa usługa będąca częścią Systems Managera. Pozwala na automatyzację działań w wyniku wystąpienia incydentu w naszych środowiskach AWS.

Możemy tworzyć odpowiedzi na alarmy usługi CloudWatch lub zdarzenia w EventBridge. Automat może powiadomić osoby odpowiedzialne za zasoby lub uruchomić runbook z AWS Systems Manager Automation.

Amazon EKS managed node groups adds support for Kubernetes node taints

W uproszczeniu, Tainty w Kubernetesie uniemożliwiają uruchamianie podów na poszczególnych maszynach wchodzących w skład klastra. Od teraz możemy je dodawać do maszyn wchodzących w skład nodów zarządzanych przez EKS.

AWS Step Functions now supports custom events to Amazon EventBridge

Możemy teraz wysyłać zdarzenia do usługi EventBridge bezpośrednio ze StepFunction bez użycia kodu.

Przykładowy projekt dostępny jest na stronach AWS.

AWS Announces AWS App Runner

Usługa umożliwia proste tworzenie aplikacji kontenerowych w chmurze AWS.

Podajemy obraz lub źródło kodu i dostajemy wysoko dostępną i skalowalną aplikację udostępnioną za bezpiecznym API.

Szkoda tylko, że minimalna ilość pracujących instancji nie może być przeskalowana do zera.

Amazon EKS and EKS Distro now support Kubernetes version 1.20

Można już w usłudze EKS tworzyć klastry Kubernetes w wersji 1.20.

Amazon EventBridge now supports sharing events between event buses in the same account and Region

Można tak skonfigurować usługę Event Bridge, żeby przesyłała zdarzenia do innego event bus w ramach tego samego konta i regionu. Pozwoli to na przykład na agregację zdarzeń w ramach jednej szyny danych, bądź rozesłać zdarzenia pomiędzy różnymi szynami i ułatwić tworzenie rozwiązań asynchronicznych.

Nad całością możemy zarządzać za pomocą ról IAM.

AWS Lambda Extensions are now Generally Available

Za pomocą rozszerzeń funkcji Lambda możemy je łatwo zintegrować z różnymi narzędziami do monitorowania.

Amazon CloudWatch Application Insights now supports container monitoring

Application Insights to usługa, która pomaga monitorować aplikacje uruchomione w środowisku AWS. Od teraz możemy monitorować aplikacje uruchomione w kontenerach za pomocą usług ECS, EKS i na instancjach EC2.

Amazon SQS Now Supports a High Throughput Mode for FIFO Queues

Jak wiadomo, wydajność kolejek FIFO w usłudze SQS jest mniejsza niż zwykłych kolejek. Od tej mory dostępny jest tryb high throughput, który zwiększa wydajność 10 razy.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w FAQ usługi.

Amazon API Gateway REST APIs integrates with Step Functions Synchronous Express Workflows

Można zintegrować restowe API utworzone w usłudze API Gateway z synchroniczną StepFunction i użyć jej wyniku do utworzenia odpowiedzi w API.

Amazon Elastic Container Service Anywhere is now generally available

Usługa Amazon ECS Anywhere jest już ogólnodostępna. Usługa umożliwia podłączanie własnej infrastruktury do klastrów ECS.

Umożliwi to lokalne przechowywanie danych, co może być ważne na przykład ze względu na unormowana prawne, bądź szybkość dostępu do tych danych.

Dla testów podłączyłem sobie dwie maszyny EC2 i uruchomiłem na nich dwa taski. Działa.

Comments are closed.